ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETŐ

Az alábbiakban részletesen tájékozódhat a www.esokert.hu (a továbbiakban: honlap vagy weboldal) adatkezelési  gyakorlatáról, azaz, hogy mi történik az adataival az oldal használata és a kapcsolatfelvétel során.

A személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról ITT. A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

A GDPR 13. cikke alapján az adatok kezeléséről az alábbi tájékoztatást adjuk:

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

2.1. „személyes adat”:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2. „adatkezelés”:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.3. „az adatkezelés korlátozása”:
a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

2.4. „profilalkotás”:
személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

2.5. „álnevesítés”:
a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

2.6. „adatkezelő”:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.7. „adatfeldolgozó”:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.8. „címzett”:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

2.9. „harmadik fél”:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.10. „az érintett hozzájárulása”:
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.11.„adatvédelmi incidens”:
a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.12. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

2.13. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”:
az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

3. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az adatkezelő elérhetőségei:
Név: PCB Project Kft. (Farkas Barta Kata ev.)
Székhely: 6000 Kecskemét, Csabagyöngye u. 28.
Email: esokert@gmail.com

4. SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

4.1. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben kérdése van, vagy érdeklődik a szolgáltatásunk iránt, lehetősége van felvenni velünk a kapcsolatot a honlapon található központi e-mail-címen, vagy kapcsolat menüpont alatt található űrlapon. Az űrlapon olyan vállalkozások és magánszemélyek  üzeneteit várjuk, akik esőkertek kivitelezését szeretnék megrendelni, vagy érdeklődnek az esőkertek kialakításával kapcsolatban.

Az adatok bekérése kizárólag annak érdekében történik, hogy felvehessük a kapcsolatot az érdeklődővel, és a megkeresésre válaszoljunk. E-mail útján történő megkeresés esetén a telefonszámot csak akkor adja meg, ha kifejezetten ezen az úton szeretné, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot.

4.1.1. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az érintettel

4.1.2. A kezelt adatok köre: e-mail-cím, vezeték- és keresztnév, telefonszám

4.1.3.  Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

4.1.4.  Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezárultáig, de maximum fél évig.

4.2   Számla kiállítása
Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őriznünk. A számlák a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Online Számladat-szolgáltatásával kerülnek kiállításra.
4.2.1. Az adatkezelés célja: számviteli kötelezettség teljesítése
4.2.2. A kezelt adatok köre: érintett neve, címe
4.2.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdések]
4.2.4. Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

4.3 Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek szolgáltatásunkkal. Amennyiben mégis panasszal fordul hozzánk, az ügy elintézése érdekében az adatok megadása és az adatkezelés elengedhetetlen, célja a fogyasztóvédelmi panasz kezelése.
4.3.1. Az adatkezelés célja: fogyasztóvédelmi panasz elintézése
4.3.2.  A kezelt adatok köre: érintett neve, címe, telefonszáma, a panasz tartalma
4.3.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Fgytv. 17/A. §]
4.3.4. Az adatkezelés időtartama: A panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján törvény alapján 5 évig őrzzük meg.

4.4 Szervernaplózás
A honlap látogatása során a látogatói adatokat a rendszer automatikusan rögzíti (naplózza). A keletkezett adatokat a naplóállományok elemzése során más adatokkal nem kapcsoljuk össze, azok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.
4.4.1.  Az adatkezelés célja: A honlap látogatása során a látogatói adatok automatikus rögzítésével a szolgáltatások működésének ellenőrzése.
4.4.2. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése]. Jogos érdek: működés ellenőrzésének képessége, mely a szolgáltatás nyújtásához szükséges.
4.4.3. A kezelt adatok köre: IP cím, URL, Hivatkozási URL, Kilépő URL, Böngésző típusa, Operációs rendszer, Dátum/idő, Weboldalkérések, Weboldal és szolgáltatás hibaüzenetek.
4.4.4. Az adatkezelés időtartama: 2 év.
4.4.5. Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató
Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.)

4.5 Cookie-kezelés
4.5.1.  A cookie-k („sütik”/ ideiglenes markerek) információcsomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a weboldal igénybevétele során küld a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k fő célja, hogy a felhasználó adatait a honlappal kapcsolatos tevékenységének elemzése érdekében rögzítsék. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltató – statisztikai célból – összekapcsolhatja az felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében, egyedileg nem azonosítható formában. 

A cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k tehát segítik az adatkezelőt a weboldal optimalizálásában, azaz abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k típusai:

– A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
– A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
– Marketing célú cookie-k: A személyre szabott cookie-kat a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél személyre szabottabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg.

Az Ügyfél mindig kérheti a sütik kikapcsolását, módosítva a böngésző beállításait. A sütiket a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben a felhasználó megváltoztatja ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni. További információk a sütik kezeléséről ITT és ITT.

4.5.2.   Az adatkezelés célja: a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a fent részletezett adatok eltárolása annak érdekében, hogy a felhasználói élményt javítsa, kényelmesebbé tegye
4.5.3.   Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

4.5 Cookie-kezelés
4.5.1.  A cookie-k („sütik”/ ideiglenes markerek) információcsomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a weboldal igénybevétele során küld a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k fő célja, hogy a felhasználó adatait a honlappal kapcsolatos tevékenységének elemzése érdekében rögzítsék. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltató – statisztikai célból – összekapcsolhatja az felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében, egyedileg nem azonosítható formában. 

A cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k tehát segítik az adatkezelőt a weboldal optimalizálásában, azaz abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k típusai:

– A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
– A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
– Marketing célú cookie-k: A személyre szabott cookie-kat a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél személyre szabottabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg.

Az Ügyfél mindig kérheti a sütik kikapcsolását, módosítva a böngésző beállításait. A sütiket a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben a felhasználó megváltoztatja ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni. További információk a sütik kezeléséről ITT és ITT.

4.5.2.   Az adatkezelés célja: a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a fent részletezett adatok eltárolása annak érdekében, hogy a felhasználói élményt javítsa, kényelmesebbé tegye
4.5.3.   Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

4.5.4.   Külső szolgáltatók cookie-kezelése:
4.5.4.1. Google AnalyticsA Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics rendszere sütiket használ annak kielemzésére, hogy miként használják a látogatók az oldal online szolgáltatásait. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről.
4.5.4.2. FacebookA Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA), plugin-jai a Facebook logójáról vagy a „Megosztás” gombról ismerhető fel. A Facebook plugin-ok áttekintéséhez kattintson ide.
Amikor egy felhasználó az online szolgáltatásomat használja, a plugin közvetlen kapcsolatot hoz létre a felhasználó böngészője és a Facebook szerverei között. Ily módon a Facebook tájékoztatást kap arról, hogy a felhasználó az IP-címével az online szolgáltatásokat használja. Amikor a felhasználó rákattint a Facebook „Megosztás” gombjára, miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, a Facebook az online szolgáltatásaink tartalmait hozzá tudja kapcsolni a felhasználó Facebook-profiljához. Az online szolgáltatások nyújtójaként nem rendelkezek semmilyen ismerettel a továbbított adatok tartalmáról és azoknak a Facebook általi felhasználását illetően. További információkért kérlek, olvasd el a Facebook adatvédelmi irányelveit
Ha a felhasználó nem kívánja engedélyezni, hogy a Facebook összekapcsolja az online szolgáltatásaim használatát a fiókjával, akkor megakadályozhatja ezt a Facebook felhasználói fiókodjából való kijelentkezéssel.
Facebook retargeting: A honlapot a Facebook platformon keresztül hirdetésekkel népszerűsítem. A weboldal felkerésekor a Facebook egy cookie-t küld, ami az álnevesített cookie-ID és a felhasználó által meglátogatott oldal alapján érdeklődésen alapuló reklámhirdetéseket tesz lehetővé. A retargeting cookie ITT deaktiválható.

4.5 Cookie-kezelés
4.5.1.  A cookie-k („sütik”/ ideiglenes markerek) információcsomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a weboldal igénybevétele során küld a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k fő célja, hogy a felhasználó adatait a honlappal kapcsolatos tevékenységének elemzése érdekében rögzítsék. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltató – statisztikai célból – összekapcsolhatja az felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében, egyedileg nem azonosítható formában. 

A cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k tehát segítik az adatkezelőt a weboldal optimalizálásában, azaz abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k típusai:

– A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
– A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
– Marketing célú cookie-k: A személyre szabott cookie-kat a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél személyre szabottabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg.

Az Ügyfél mindig kérheti a sütik kikapcsolását, módosítva a böngésző beállításait. A sütiket a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben a felhasználó megváltoztatja ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni. További információk a sütik kezeléséről ITT és ITT.

4.5.2.   Az adatkezelés célja: a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a fent részletezett adatok eltárolása annak érdekében, hogy a felhasználói élményt javítsa, kényelmesebbé tegye
4.5.3.   Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

4.6 Közösségi oldalakhoz kapcsolódó adatkezelés: az esőkertek népszerűsítése céljából a Facebook közösségi oldalon saját nyilvános oldalt tartunk fent.
4.6.1. Adatkezelés célja: A közösségi oldalon az esőkert szolgáltatás népszerűsítése a weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztására, illetve lehetőség biztosítása a megosztott tartalmak „lájkolására”, követésére, feliratkozásra, ezáltal a szolgáltatás népszerűsítése.
4.6.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont],
4.6.3. A kezelt adatok köre: A Facebook oldalon regisztrált felhasználó neve, nyilvános profilképe.
4.6.4. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

5. ADATFELDOLGOZÓ

5.1. Tárhely szolgáltató:

Magyar Hosting Kft.

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

E-mail: info@mhosting.hu

Telefon: +36 1 / 700 2323

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

6.1    A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15 cikk) Ezen joga gyakorlása által lehetősége nyílik a tárolt személyes adatok másolatát elkérni, és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártunk el. A tájékoztatás ingyenes, de a további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló díjat számítunk fel.
6.2    Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)Jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük vagy kiegészítsük a  személyes adatait.
6.3    Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR 17. cikk) Jogosult arra, hogy kérésére töröljük személyes adatait. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük. Ha személyes adat nyilvánosságra kerül, minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk a további adatkezelőket, hogy a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy az adatok másolatának törlését kezdeményezzék. Mindenképpen– nem kérelem alapján –, haladéktalanul (indokolatlan késelem nélkül) kötelesek vagyunk törölni a  személyes adatokat az alábbi esetekben:
6.3.1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;
6.3.2. amennyiben a felhasználó az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
6.3.3. amennyiben a felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
6.3.4. ha minden igyekeztünk ellenére a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
6.3.5. amennyiben a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
6.3.6. ha a személyes adatok gyűjtésére 16 éven aluli gyermek számára, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor
6.3.4    Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
6.4.1. Abban az esetben, ha a kezelt személyes adatok nem pontosak, kérhető az adatkezelés korlátozása addig, amíg az adat tényleges pontosságára vagy pontatlanságára fény nem derül.
6.4.2. Ha az adatkezelés jogellenes, de a felhasználó nem szeretné, ha törölném az adatodat, kérheti, hogy helyette inkább korlátozzam az adatkezelést.
6.4.3. Ha az adatkezelés célja megszűnt, de a felhasználó nem szeretné, ha törölnénk az adatot, mert valamely igénye érvényesítéséhez szükség van rá, szintén kérheti a korlátozást.
6.4.4. Ha a felhasználó tiltakozna az adatkezelés ellen, de az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek – ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg a kérdés el nem dől.
6.5 Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) A felhasználónak joga van ahhoz, hogy elektronikus és strukturált formában elkérje kezelt adatait és egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy – ha ez technikailag lehetséges – tőlem kérje a továbbítást.
6.6    A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): A felhasználó jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adataidnak közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából történő kezelése ellen. Ilyenkor az adatok e célból nem kezelhetők. Tiltakozhat továbbá akkor is, ha az adatkezelés az Adatkezelő (vagy harmadik fél) jogos érdekén alapul. Ilyenkor csak nagyon kivételes esetben (kényszerítő erejű jogos indok esetén) kezelhető tovább az adat.

7. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Mindig szem előtt tartjuk az adatbiztonságot, szigorú biztonsági eljárásokat követünk a személyes adatok tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során. Ezt informatikai intézkedésekkel (például megfelelő programok kiválasztása, tűzfal, SSL szabvány, biztonsági mentések, jelszavas védelem és vírusirtó), és technikai intézkedésekkel (például fizikai védelem biztosítása, melynek keretében a dokumentumok elzárt tárolása biztosított) igyekszünk garantálni. A személyes adatokat az Európai Unió területén tárolom.

8. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni
– postai úton a 6000 Kecskemét, Csabagyöngye u. 28.
– e-mail útján az esokert@gmail.com e-mail-címen.

9. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelési tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk, annak változtatása esetén az érintetteket megfelelő módon tájékoztatunk. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele www.esokert.hu/adatkezelesi-tajekoztato/oldalon történik.

10. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

A felhasználó jogainak érvényesítése érdekében panasztétellel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, mely elérhető az alábbiak szerint.
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

11. ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

Hatályos: 2021. augusztus 1.